Favorite Dress

  • darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 300 pln

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JJJ Jacek Ptasznik  z siedzibą w Opolu 45-820, przy ul. Ludowej 9, 

               e-mail: sklep@favoritedress.com.pl

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

  • umowy (w celu jej realizacji)  – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO;
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w celach archiwalnych, dowodowych, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. prowadzenie rachunkowości) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  • zgody (w celu realizacji czynności, której zgoda dotyczy m.in. wysyłki newslettera) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3.  Okres przechowywania danych osobowych: 

  • Pani/ Pana dane wynikające z umowy przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,
  • dane wykorzystywane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzane będą aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania,
  • dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak to wynika z przepisów prawa,
  • dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: informatykowi, dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym, kurierom, obsłudze księgowo-rachunkowej – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto – co do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Cookies

W trakcie korzystania z naszego serwisu favoritedress.com.pl mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www (ewidencje logów, logi serwerów itp). Używana przez Was przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Was poprzednio czy wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Wasz komputer. Analizujemy także logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.              

Bezpieczeństwo transakcji

Wszystkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego. Karty kredytowe autoryzowane są on-line bezpośrednio na serwerze PolCard. Nie rejestrujemy ani nie przechowujemy informacji związanych z kartami kredytowymi. Stosowanie powyższych technologii zapewnia bezpieczeństwo płatnością pomocą kart kredytowych.