Favorite Dress

  • darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 300 pln

1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 1030 z późn. zm.) określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sprzedawca – rozumie się przez to:

Się Żyw Justyna Borska, ul. Ludowa 9, 45-820 Opole, NIP 7542658001,  używający w serwisie nazwy favoritedress.com.pl

b) Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

c) Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

d) Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.favoritedress.com.pl

e) Produkt lub Produkty – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;

f) Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

g) Dostawca – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;

h) Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta;

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

j) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5 poniżej, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego,w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są Konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.

II Rejestracja w Sklepie i dokonywanie zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty w Sklepie są Klienci, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu i Ci którzy nie są zarejestrowani.

2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3. Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

4. Status nie zarejestrowanego użytkownika Sklepu tj. Klienci dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania: Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu

5. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Klient uzyska po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na e-mail

Klienta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po

użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

6. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkty przez wybór przycisku – „zamówienie”

7. Klient, który nie posiada statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „zamówienie” i podając dane do formularza zamówienia, niezbędne do jego zrealizowania zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

8. W trakcie procedury składania zamówienia, aż do momentu wybrania przez Klienta przycisku „zamówienie” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, miejsca dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych do zrealizowania zamówienia. Poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie” Klient definitywnie składa zamówienie.

9. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.

10. Zamówienie można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

11. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e- mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i potwierdza fakt dotarcia zamówienia do Sprzedawcy.

12. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

13. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

14. Faktura VAT będzie przesłana na podany przez Klienta, podczas składania zamówienia adres e-mail.

III Realizacja zamówienia

1. Złożone zamówienie zostaje weryfikowane przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności tj. ceny Produktu i kosztów dostarczenia wskazanych w zamówieniu.

2. Jeśli zamówienie jest złożone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, Klient otrzymuje na adres e-mail wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3. Przygotowanie Produktów o indywidualnym charakterze np. Sukienki szyte na wymiar wymaga wcześniejszego ustalenia i zgody favoritedress.com.pl oraz podlegają osobnej wycenie.

4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:

a) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;

b) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

6. W przypadku braku produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.

7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV Zasady płatności za Produkt

1. W celu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Produktów oraz koszt dostarczenia Produktu.

a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia, rachunek bankowy sprzedawcy Favorite Dress , Millenium 07 1160 2202 0000 0005 5005 8190

b) płatność online za pośrednictwem Systemu PayPal płatności online,  Przelewy 24 lub PayNow mBank, PayPo Sp. z o.o.

2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.paypal.com Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług.

3. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług.

4. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

V Dostawa zamówionego Produktu

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazanym w formularzu rejestracji/zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Przesyłki z produktem, Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej . Istnieje możliwość odebrania Produktu w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru drogą mailową bądź telefoniczną.

3. Sprzedawca stara się dostarczyć sprzedawane produkty jak najszybciej. Wysyłka produktów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 2-5 dni roboczych od momentu:

a) w przypadku płatności online realizowanej jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności. W finalizacji zamówienia Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą lub przelewem bankowym

b) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności przelewem.

4. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Klient akceptuje i rozumie, iż używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki mogą uszkodzić produkt. Uszkodzenie produktu przez klienta, w postaci przecięcia produktu nie będą podstawą do reklamacji oraz będą powodowały utratę gwarancji.

VI Zwrot zakupionego produktu

1. Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym www.favoritedress.com.pl Produkt bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

2. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy, na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu favoritedress.com.pl procedurą. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnych opakowaniach i nie nosić oznak użytkowania. 

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu zakupionego przez sklep internetowy na adres umieszczony na formularzu zwrotu.  Adres do zwrotu produktów na adres Się Żyw Justyna Borska, ul. Ludowa 9, 45-820 Opole. Zamówienia zakupione w jakimkolwiek innym sklepie stacjonarnym lub internetowym, nie podlegają zwrotowi na podany wyżej adres.

5. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot dokonywany jest w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności, przekazem pocztowym lub na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Towar zakupiony i zwrócony przez klienta nie może być uszkodzony mechanicznie, zabrudzony oraz nosić oznak użytkowania. Jeśli wyżej wymienione sytuacje nastąpią Sprzedawca ma prawo odmowy Klientowi zwrotu kwoty za zakupiony towar.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu dostępnego na stronie internetowej sklepu favoritedress.com.pl

VII Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne, prawne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klient ma prawo złożyć reklamację. Wyjątkiem od tej reguły są produkty oferowane w sekcji OUTLET, których wady lub inne uszkodzenia opisywane są w danym produkcie tej sekcji.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną lub jest w inny sposób niezgodny z umową (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Zasady OUTLETU – Sprzedający za pośrednictwem Outletu ujawnia i opisuje wady Towaru Outletowego oraz prezentuje je na zdjęciach. W zakresie ujawnionych i opisanych wad Towaru Outletowego („Wady Ujawnione”), Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji przy sprzedaży. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy wad innych niż Wady Ujawnione Towaru Outletowego. Kupujący w momencie zakupu akceptuje wadę produktu.

4. Reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać pisemnie na adres:

Się Żyw Justyna Borska, ul. Ludowa 9, 45-820 Opole lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@favoritedress.com.pl

4 a. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwiska Klienta;

b) adres do korespondencji lub adres e-mail Klienta;

c) dowód potwierdzający dokonanie zakupu Produktu;

d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta;

e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

6. Koszty przesyłki Produktu ponosi Sprzedawca, jednak nie większe niż koszt normalnej przesyłki polecone

7. Klient akceptuje i rozumie, iż używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki mogą uszkodzić produkt. Uszkodzenie produktu przez klienta, w postaci przecięcia produktu nie będą podstawą do reklamacji oraz będą powodowały utratę gwarancji.

8.  Produkt żle podgrzewany przez klienta, uszkodzony czy spalony nie będzie podlegał reklamacji ani zwrotowi. Produkty należy podgrzewać z zachowaniem ostrożności, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

VIII Karty upominkowe

1. Zapisy ogólne – Poniższe zasady i warunki dotyczą kart upominkowych kupionych w sklepie www.favoritedress.com.pl  Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia niniejszych zasad i warunków bez uprzedzenia. Aktualną wersję Zasad i warunków można znaleźć na stronie www.favoritedress.com.pl

2. Kart upominkowych można używać tylko na stronie www.favoritedress.com.pl. Kartą upominkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż wartość zakupu, możesz wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Karty upominkowej można użyć tylko raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość zakupu, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone.

3. Kwota karty podarunkowej jest do wykorzystania na produkty Favorite Dress, nie obejmuje kwoty wysyłki.

4. Okres ważności – Karta upominkowa jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą za zakupy. Karty upominkowej można użyć tylko raz.

5. Dostawa – Jeśli wybrałeś dostawę kurierem, Kartę upominkową Favorite Dress otrzymasz w ciągu 2-3 dni roboczych po złożeniu zamówienia na ternie Polski za pomocą przesyłki kurierskiej. Jeśli wybrałeś podczas zakupu odbiór osobisty, karta zostanie wysłana na podany w zamówieniu adres email. Karta będzie zawierała kod, który będzie ważny przez rok od momentu zakupu.

6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej.

7 Zwroty – Jeśli zdecydujesz się zwrócić produkty kupione za pomocą karty upominkowej, otrzymasz e-kartę upominkową, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. E-karta upominkowa zostanie wysłana pocztą e-mail po przetworzeniu zwrotu.

8. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłana e-karta upominkowa. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu e-mail, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy e-karty upominkowej.

9. Kart upominkowych nie można wymieniać na gotówkę.

10. Gwarancja zwrotów – Masz 30 dni (licząc od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia niewykorzystanej karty upominkowej zakupionej online. W takim wypadku otrzymasz pełen zwrot kosztów łącznie z kosztem standardowej dostawy, ale bez kosztu zwrotu (jeśli będzie konieczne opłacenie zwrotu).

11. Jeśli chcesz zwrócić kartę upominkową, skontaktuj się z nami pod adresem sklep@favoritedress.com.pl.

12. Ograniczenie odpowiedzialności – Favorite Dress nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kartę upominkową w wypadku jej zgubienia, kradzieży, lub zniszczenia. Karty upominkowe należy traktować tak jak gotówkę.

IX Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: Się Żyw Justyna Borska, ul. Ludowa 9, 45-820 Opole, telefonicznie pod numerem telefonu +48 790 711 506 lub za pośrednictwem adresu e- mail sklep@favoritedress.com.pl

X Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.